fbpx
Hem / Köpvillkor

Allmänna villkor för Markis solskyddsprodukter

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller mellan Eneroths Markiser AB (nedan Säljaren) och dess kunder (nedan Köparen) i den utsträckning inte annat uttryckligen överenskommits.  

Säljarens åtagande
Säljaren skall på sätt som framgår av orderbekräftelsen till Köparen leverera och i förekommande fall även montera de solskyddsprodukter som däri anges. Har inte annat avtalats skall leverans ske i Säljarens butikslokal eller lager. Vid måttagning utförd av Säljaren ansvarar Säljaren för att måttuppgifter är riktiga.  

Köparens åtagande
Köparen svarar för riktigheten av de uppgifter denne lämnat, för mottagande av leverans, för erläggande av avtalat pris samt att ta del av vid var tid gällande skötselråd för varan. För aktuella skötselvillkor hänvisas till www.markis.se/vard-skotsel/ 

Ändring av konstruktion och leveransutförande
Detaljbeskrivning av varan anses ej vara bindande, utan Säljaren äger rätt att vidta ändringar i konstruktion eller leveransutförande som inte kan anses försämra produkten och som saknar betydelse för köparen. 

Leveranstid och försening
Försenas leveransen på grund av någon omständighet som utgör avtalad befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet på Köparens sida skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna är skäligt. Underlåter Köparen att ta emot leverans på avtalad dag, och det inte beror på någon omständighet som utgör avtalad befrielsegrund, är Köparen ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans som om leverans skett. Vidare får Säljaren kräva att Köparen tar emot leveransen inom en skälig frist. Om Köparen inte tar emot leveransen inom fristen får Säljaren häva köpet och kräva ersättning för den skada som Köparens underlåtenhet orsakat.  

Äganderättsförbehåll
Äganderätten till varan förbehålls säljaren till dess full betalning erlagts i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt. Vid betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lag om ersättning för inkassokostnader.  

Garanti och ansvar
Säljaren lämnar en garanti på upp till 3 år. På styrning gäller maximalt 2 år. Garantin innebär att säljaren garanterar komponenternas funktion under garantitiden. Garantin omfattar till exempel inte fel eller brister som beror på yttre omständigheter, av köparens oriktiga montering, oriktigt handhavande, bristande underhåll eller att varan använts till annat än vad den är avsedd för. Fel eller brist under garantitiden åtgärdas genom reparation eller utbyte efter Säljarens val.  

Säljaren åtar sig under en tid på maximalt tre år från leverans att i enlighet med dessa villkor genom reparation eller utbyte avhjälpa fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller montage utfört av Säljaren. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att risken för godset övergått på Köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av felaktig användning, bristfälligt underhåll, underlåtelse av att följa skötselråd eller oriktig montering från Köparens sida, ändringar utan Säljarens medgivande eller av Köparen egenhändigt utförda ändringar eller reparationer. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning, försämring eller för andra delar än den av Säljaren sålda varan. Säljaren ansvarar inte alls för fel orsakade av felaktig elektrisk installation. Risken för varan övergår till köparen när varan avlämnats, monterats eller hämtats.
Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som angetts ovan. Detta gäller varje förlust eller skada som felet kan orsaka. Säljarens skyldighet att ersätta förlust eller skada kan aldrig överstiga ett prisbasbelopp. 

Avhjälpande av fel
Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i varan, som Säljaren ansvarar för, genom reparation eller omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Säljaren. Avhjälpande skall ske inom skälig tid. Alla måttanpassade varor anses vara kundunika och detta skall beaktas vid bedömning av skälig tid. Felavhjälpande skall ske hos Köparen om inte Säljaren finner det lämpligare att den felaktiga delen sänds till Säljaren för utbyte eller reparation. Köparen är vid avhjälpande av fel skyldig att, i skälig omfattning lämna erfoderlig medverkan genom bland annat, men ej begränsat till, tillgänglighet för varan. Avhjälpande sker under säljarens normala arbetstider. 

Ansvar för sakskada
Säljaren ansvarar inte i något fall för direkt eller indirekt sakskada orsakad av det försålda undantaget att Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Säljarens skyldighet att ersätta skada kan aldrig överstiga ett prisbasbelopp.  

Reklamation
För att Köparen skall ha rätt att påkalla garantiansvar eller felavhjälpande skall reklamation ske till Säljaren inom skälig tid, dock senast inom två veckor från det att Köparen upptäckte eller borde upptäckt felet eller skadan och i vart fall senast inom den tidsfrist som Säljaren åtagit sig att ansvara för fel. Vid utebliven eller för sen reklamation förlorar Köparen sin rätt att göra felet eller skadan gällande. Om reklamation ej medges på grund av fel utanför Säljarens ansvar enligt Garanti och ansvar, äger Säljaren rätt till ersättning för kostnader som Säljaren haft i samband med felavhjälpande och/eller, men ej begränsat till, materialkostnader, transportkostnader och arbetskostnader.  

Sidbrytning 

Barnsäkerhet
För att säkerställa överensstämmelse med EU direktivet EN 13120 för invändiga produkter, skall alla barnsäkerhetsanordningar och komponenter monteras och installeras enligt Säljarens eller tillverkarens anvisningar. Säljaren tar inte ansvar för skador eller kostnader som uppstår till följd av felaktig montering och/eller installation som inte utförts av Säljaren. Om produkter och komponenter på Köparens order endast är avsedda att installeras i lokaler där barn inte får lov att vistas, uppmanas Köparen ändock att vara medveten om att dessa produkter och komponenter kan utgöra en allvarlig fara och orsaka skador på barn. Monteringshöjd för Säljarens vara skall därför alltid specificeras (undantag projektorder och för produkter till lokaler där barn ej är tillåtna). I enlighet med reglerna är betjäningslängden begränsad till max 100 cm vid produkthöjd upp till 250 cm, om monteringshöjden är okänd. De medföljande säkerhetsanordningarna skall alltid monteras.  

Montage
Om det särskilt avtalats mellan parterna skall Säljaren utföra montage på avtalad plats och på avtalat sätt. Om inte annat avtalats skall Köparen svara för anlitande av behörig elektriker för aktuella elinstallationer. På förfrågan skall Köparen tillhandahålla erforderliga byggnadsritningar samt uppgift om rördragningar etc. Köparen skall också utan särskild anmodan därom upplysa Säljaren om varje omständighet som är av betydelse för utförandet av montaget.  

Montage skall genomföras under Säljarens normala arbetstid. Montaget skall slutföras inom avtalad tid eller annars inom en med hänsyn till arbetenas art och omfattning skälig tid. Om montaget försvåras eller försenas på grund av omständighet för vilken Köparen svarar, till exempel om saker som hindrar montering ej är undanröjda, har Säljaren rätt till ersättning för merkostnader, extra arbete och stillestånd. Om inte annat avtalats, debiteras sådan ersättning enligt de normer som säljaren tillämpar vid den aktuella tidpunkten.  

Montage i thermoplast
För hus byggda med thermoplast (thermoplast är känt under flera olika varumärken som frigolit, thermisol etc.) i ytterväggarna kan särskilda begränsningar och inskränkningar i tillverkarens garantier ha betydelse för utvändigt montage och håltagning. Det är därför viktigt att Köparen kontrollerar vad som gäller för Köparens fastighet eller yta där varan avses monteras och/eller användas. Säljaren har inget ansvar för de särskilda begränsningar och inskränkningar som montaget kan medföra i detta avseende.  

Sprickor i glas
Sprickor i glas kan uppkomma av flertalet olika anledningar och är i grund inte skäl för reklamation av varan eller montaget. Köparen ansvarar för att kontrollera möjlighet och lämplighet för varan samt för montage av denne och att utan anmodan informera Säljaren om särskilda begränsningar eller inskränkningar för respektive fönster och/eller glasparti.
Mer utförlig information om sprickor i glas finns på www.markis.se 

Befrielsegrund (force majeure)
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, som eldsvåda, krig, pandemi, mobilisering, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, allmän varuknapphet eller förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av sådan befrielsegrund.  

Särskilt avseende köpare som är konsument
Dessa allmänna villkor gäller i den mån de inte strider mot tvingande regler i tillämplig konsumentskyddslagstiftning som till exempel konsumentköplagen eller lagen om distansavtal. Såvitt gäller Säljarens rätt till skadestånd vid egen hävning och vid Köparens avbeställning skall följande gälla: Säljaren har rätt till ersättning för den förlust han orsakats. Vid specialanpassade varor har Säljaren rätt till skadestånd motsvarande avtalat pris. Om det däremot avser varor ur Säljarens standardiserade sortiment och som Säljaren har möjlighet att sälja till annan kund till rabatterat pris skall skadeståndet uppgå till 60 % av avtalat pris. 

Personuppgifter
Med avseende på personuppgifter samtycker du, genom att genomföra ett köp, till att bli kontaktad för att erhålla information rörande din leverans.  

Dataskyddspolicy
För gällande dataskyddspolicy och GDPR, hänvisar vi till www.markis.se 

 

 

Boka hemmabesök

Skriv in din föredragna kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!